3D reklama Daxar promotion e-mail Daxar promotion facebook Daxar promotion twitter Daxar promotion skype tel.: +420 603 839 140, daxar@daxar.cz
 
on-line katalog
po kliknutí na obrázek, nebo
text Vámi vybrané sekce, se tato
sekce otevře ve stránkovacím prohlížeči
ochrana osobních údajů Dámský a pánský textil
USB flash disky
Kalendáře a diáře

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „Obchodní podmínky“ vydané v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku (dále jen „podmínky“) smluvní vztahy, vznikající mezi firmou DAXAR PROMOTION, s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava Přívoz, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21001, IČ: 25840274, DIČ: CZ25840274 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2.Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícím prodávajícímu, ev. písemným přijetím a potvrzením ze strany prodávajícího.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez aplikace nebo s aplikací
(dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně všech jejích příloh.

3. KUPNÍ CENA TBOŽÍ A SLUŽEB (APLIKACÍ)

3.1.Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) prodávajícího nezahrnují DPH , není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a aplikace pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a aplikace řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

3.2.Cena zboží nezahrnuje náklady na balné a dopravu zboží do místa dodání jak v ČR tak do zahraničí.

3.3.Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

3.4.K ceně aplikace se připočítávají přirážky za přípravy výroby. Tyto ceny jsou smluvní.

3.5.Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek množstevní slevy z ceny zboží bez DPH v závislosti na celkové výši odebraného zboží 4.DODACÍ LHŮTA

4.1.Dodací lhůta je:

a)Pro zakázky bez aplikace do 10-ti kalendářních dní

b)Pro zakázky s aplikací 3 – 4 týdny. Zároveň si vyhrazujeme právo na prodloužení termínu dodání v období od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit.

c)Pro zakázky „tailor made“ 5 – 7 týdnů

d)Termín dodání je včetně přepravy, která trvá standardně 24 hodin, v případě „vyšší moci“ se může tato doba prodloužit.

4.2.Nenachází-li se zboží skladem u dodavatele prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.

4.3.Prodávající písemně potvrdí kupujícímu termín dodání v případě nutnosti uskutečnění kratšího dodacího termínu.

4.4.Lhůta pro dodání zboží začíná běžet:

a)u zakázek bez aplikace dnem podepsání smlouvy ze strany odběratele

b)u zakázek s aplikací dnem podepsání smlouvy a zároveň dnem odsouhlasenígra­fických návrhů, které jsou vypracovány na grafických listech.

c)u zakázek, u kterých je požadována zálohová platba, dnem připsání finanční částky na běžný účet dodavatele.Zároveň musí být splněny podmínky dle odst. 4.4 bod a), b).

4.5.Kupující je povinen prodávajícímu dodat do dvou pracovních dní po uzavření smlouvy grafické podklady pro aplikace. Bližší specifikace grafických podkladů viz. bod 9.1.

4.6.Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafických návrhů ke schválení nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk ze strany kupujícího.

4.7.Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafických návrhů, zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.

5.DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Standardně na základě smlouvy je zboží od prodávajícího zasíláno ke kupujícímu službou PPL pokud se jedná o dodání do ČR. Dodání do zahraničí je řešeno Českou poštou nebo přepravní společností DHL.

5.2. Kupující po dohodě s prodávajícím může využít některou další z následujících podmínek způsobu dodání zboží: a)Osobní převzetí v Ostravě Přívoze na ul. Nádražní 3113/128 b)Osobní převzetí v Praze Chodov na ul. Blažimská 1781/4 c)Rozvoz ke kupujícímu

5.3.Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5. takto: a)dle podmínek odst. 5.1. prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře b)dle podmínek odst. 5.2. a)-b) bez úplatně c)dle podmínek odst. 5.2. c) prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře

5.4.Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.5.Pokud bude kupující v případě zaplacení zálohy ( dle odst. 6.2. položka c) ) v prodlení s převzetím zboží a to delším než 10 kalendářních dnů, vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě a to do 10-ti kalendářních dnů a současně mu oznámí, že mu bude účtováno skladné ve výši 100,– Kč denně.

5.6.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zásilku a případné poškození obalu nebo zboží okamžitě reklamovat u řidiče přepravy. Pokud kupující zjistí skryté poškození zboží až po otevření zásilky je povinen se řídit vyhláškou 133/1964 Sb. O silničním přepravním řádu, která stanoví povinnost příjemce ohlásit toto nezjevné poškození přímo u přepravce a to nejpozději do třech pracovních dnů od obdržení zásilky.

6.PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2.Po vzájemné dohodě se ve smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady: a)příkazem – splatnost faktury 14 dní, pouze po dohodě může být splatnost prodloužena b)hotově  – při předání zboží c)zálohou  – 30 % až 100 % záloha vč. DPH předem, ev. v jiné procentní výši d)dobírkou – platí se přepravní společnosti e)záloha + příkazem

  1. záloha + hotově

6.3.Pokud při první objednávce kupujícího u prodávajícího nepřekročí kupní cena objednaného zboží bez DPH částku 10 000,– Kč , je možné zvolit pouze varianty b), d), e) a f) pokud není smlouvou stanoveno jinak.

6.4.Při variantě c) je zálohová faktura zaslaná elektronicky na e-mail kupujícího, pouze na jeho žádost je zálohová faktura také zaslaná v papírové formě poštou.

6.5.Při variantě a), d), e) a f) je faktura – daňový doklad vytištěn prodávajícím a přiložen do balíku se zbožím. Pouze na vyžádání kupujícího je ještě zasílán poštou.

6.6.Při variantě b) je faktura – daňový doklad vytištěn a oproti podpisu předán kupujícímu.

6.7.Faktura – daňový doklad je vystaven v den, kdy je zboží připraveno na expedici ke kupujícímu.

6.8.Splatnost faktury – daňového dokladu je 14 dní, pouze po dohodě může být splatnost prodloužena, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.9.Splatnost zálohové faktury je stanovena na 5 dní, pouze po dohodě může být splatnost prodloužena, přičemž zálohová faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.10.Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30-ti dní po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

6.11.Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.12.Vlastnická práva k předmětu smlouvy nebo objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení celé kupní ceny včetně DPH za dodané zboží a to na běžný účet prodávajícího.

6.13.Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.SMLUVNÍ POKUTY

7.1.V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohové faktury více jak 14 kalendářních dní po dohodnutém termínu, pokud se nedohodnou jinak. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

8.2.Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

8.3.Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením druhé straně se smlouva od počátku ruší.

8.4.Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.5.Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1.Sjedná-li kupující ve smlouvě aplikaci na zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk v elektronické podobě ve formátech CRD, EPS, AI (fonty převedeny do křivek) včetně přesné specifikace barvy aplikace a to dle vzorníku Pantone. Grafické podklady se musí přepracovat do grafických listů (viz přirážky k cenám potisků odst. 3.4.). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu tisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

9.2.Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až § 427 a § 429 a následného ustanovení v obchodním zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

9.3.Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 2 měsíců.

9.4.Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30-ti kalendářních dní po obdržení reklamace.

9.5.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

9.6.Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.7.Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je zveřejněn na www stránkách prodávajícího.

9.8.V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zbo­ží.

9.9.Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti ( dle bodu 6.2. a 6.8.) těchto obchodních podmínek.

9.10.Výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům. 10.ROZHODČÍ DOLOŽKA

10.1.Všechny sporné otázky, které vzniknou v souvislosti s plněním smlouvy, se pokusí strany vyřešit smírnou cestou.

10.2.Účastnici se podřídí za účelem rozhodování o každém právním sporu vyplývajícím z této smlouvy příslušnosti a kompetenci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, případně jeho právnímu nástupci.

10.3.Rozhodnutí rozhodčího soudu přijmou všichni účastníci jako jediné a konečně platné při vyloučení řádného civilního soudu.

10.4.Při řešení každého právního sporu bude použito české hmotné právo a právem procesním bude platný řád příslušného rozhodčího soudu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.V případě neupravených těmito obchodními podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

11.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého
bydliště.

11.2.Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

Kalendáře tato sekce představuje ucelenou nabídku a to nástěnný kalendář např. Hory, Český ráj, České Švýcarsko, Řeka čaruje, Česká republika, Imagine, Golf, vázankový kalendář, tříměsíční kalendář, čtyřměsíční nástěnný kalendář skládaný, tříměsíční nástěnný kalendář s kroužkovou vazbou, klasický stolní kalendář, nástěnný kalendář tailor made, daňový kalendář, Citáty II, Pracovní kalendář, Citáty III, Žánrový kalendář, Manažerský kalendář, Impuls III, Impuls II, Urban a stolní kalendář Girls.

Diáře jedná se o pokračování sekce kalendáře a nabízíme zde diář denní, diář kapesní, diář týdenní, diář kapesní denní s povrchem Vivella, u kterého je možnost jakékoliv barevné kombinace a zároveň ražby motivů na přání zákazníka. Dále diář měsíční kapesní, týdenní kapesní. Všechny naše diáře jsou vhodné pro aplikaci slepá rařba.

Psací potřeby v této rozsáhlé sekci nabízíme nejen samostatná kuličková pera, ale i sady per. V nabídce kuličkových per najdete např. kovové kuličkové pero, kovové kuličkové pero se stříbrným klipem, kovové kuličkové pero se zlatým klipem, plastové kuličkové pero s modrou náplní, sada kuličkové pero a roller v dárkové krabičce, pentel, kuličkové pero s teploměrem, kuličkové pero s digitálními hodinami, kuličkové pero, které lze zavěsit na šňůrku, kuličkové pero s LED diodou, kuličkové pero v kombinaci plast a kov, gelové pero, kuličkové pero jako klíčenka, plastové kuličkové pero s kovovými doplňky. Nabízíme také balení na kuličková pera a to kromě klasických krabiček na sady per i sametový návlek na kuličkové pero nebo plastový obal. Rozsáhlá je také sekce sady per, která Vám nabídne elegantní roller v sametem vykládané krabičce, sada 3 tužek a kovový stojánek v dřevěné krabičce, sada kovové kuličkové pero a tužka, sada kovové kuličkové pero a pentel, sada kovové kuličkové pero a pentel v pouzdře z imitace kůže.

Luxusní psací potřeby je naše chlouba mezi psacími potřebami. Naleznete zde např. Waterman Hemisphere, Waterman Caréne, Waterman Perspective, Parker IM, Parker Vector, Parker Jotter, Parker Urban, Parker Sonet, Rotring Tikky, Rotring Rapid. Ke skutečné eleganci patří LAMY a to např. Lamy Brushed Steel, Lamy Twin Pen nebo Lamy Spirit Steel.

Kancelář je velice rozmanitá a zároveň praktická sekce v našem prodejním katalogu. Její sortiment zahrnuje např. sada na poznámky, notes s kuličkovým perem, zápisník s hliníkovým perem, zápisník se zavíráním na gumičku, plastová propiska s klipem, spirálový notes s kuličkovým perem, plastový box s klipem a papírky, lupa s led světlem, neoprénové pouzdro na mobilní telefon, plastová kalkulačka s pravítkem, solární kalkulačka s lepícími papírky, linkovaný zápisník a papírové kuličkové pero, držák mobilů, zvýrazňovač, softshellový obal na notebook, pěnový obal na CD, zásobník na svorky, držák na vizitky, pravítko a otvírák na dopisy, multifunkční stojan, pouzdro na vizitky, antistresové koule, laserové ukazovátko, různé druhy kalkulaček, hodiny a kalkulačka, stolní hodiny, nástěnné hodiny, stolní hodiny s fotorámečkem, plastové magnetické nástěnné hodiny, silikonové hodinky, hodinky se stříbrnými doplňky, pánské hodinky, meteostanice, digitální meteostanice, hodiny s meteostanicí, lcd teploměr, meteostanice s měnícím světlem a další.

Eko program jedná se o velmi vyhledávaný sortiment hlavně pro firmy, které při své činnosti myslí i na životní prostředí. Mezi výrobky z ekologických materiálů patří např. mikrotužka z recyklované lepenky, kroužkový blok z recyklovaného materiálu, kuličkové pero a mikrotužka z recyklované lepenky, složka a desky s patentem z recyklovaného materiálu, visačka z recyklovaného papíru, kapesní zrcátko z recyklovaného materiálu, poznámkový blok z eko papíru, sada kancelářských potřeb v pouzdře z juty, bambusové pravítko, grafitové tužky, recyklovatelné papírové kuličkové pero, lepící papírky v lepenkovém obalu, sada pastelek v recyklované krabičce.

PC doplňky je sekce s aktuální tématikou. Kdo z nás by mohl postrádat např. bezdrátová laserová myš, bezdrátová optická myš, wi-fi adaptér USB, USB nabíječka, bluetooth, USB hub, zvuková karta, čtečka paměťových karet, dešti odolná sluchátka, USB rozbočovač, podstavec pod tablet, iPod a iPhone, USB redukce napájení do auta, dokovací stanice pro notebook, externí rámeček.

Historické sklo jedná se o sekci s luxusními dárky balenými ve stylových papírových krabicích. Jde o tradiční ručně vyráběné české sklo. Jedná se o repliky historického skla tzv. lesní sklo, kde mají zastoupení číše na víno, tradiční pivní sklenice. Představuje vynikající personální dárek pro náročné klienty s nadčasovou hodnotou.

Sladká reklama pro většinu z nás velmi příjemný dárek. Jsme schopni Vám na zakázku vyrobit reklamní čokolády všeho druhu např. čokoládky v blistru 5g, bonbóny točené, stolní adventní kalendář s příchutí mléčná a hořká, čokoláda 5g, minibonboniéra lískový oříšek v nugátovém krému zalitý v mléčné nebo hořké čokoládě. Velmi oblíbené belgické pralinky, balené mandle v čokoládě, reklamní žvýkačky, bisguit, reklamní cukrovinky. Reklamní sladkosti vždy potěší ! Sladká reklama skýtá téměř neomezené možnosti.

Víno také velmi vděčný reklamní dárek. Nejen tuzemská a zahraniční vína jsou v naší nabídce. Při prohlídce nabídkového katalogu narazíte na zajímavé doplňky např. teploměr na víno, set na víno, sada na víno, sada vinařských doplňků, kovová butylka, zátka na víno, kovový kroužek, elektrický otvírák, kyblík na led, chladící obal, chladící nádoba. Šumivá vína jsou také v naší katalogové nabídce a to v dárkovém setu. Rovněž pro Vás zajistíme lihoviny všech známých značek. Nabízíme také značkové zapalovače ZIPPO a to v různých barvách a typech včetně všech doplňků ZIPPO jako jsou kožené kapsičky ZIPPO, ohřívač do dlaně ZIPPO a klíčenka se zásobníkem na benzín ZIPPO.

Gastro je praktická sekce s širokým využitím jak v práci tak na cestách. Již několik let velmi oblíbené např. nerezová termoska, pouzdro na termosku, nerezový termohrnek, plastový termohrnek, termoláhev, termohrnek nerez, kovový vývrtka, otvírák na víno, kyblík na led, prostírání, nůž z nerezové oceli, keramický talíř, keramická miska, nerezové lžičky, dochucovací set, kovová solnička a pepřenka, kuchyňská zástěra, kovový otvírák, set na špagety, magnetický fotorámeček, sada mlýnů s pepřem a solí, set na cukroví, plastový otvírák, skleněný popelník, sada porcelánových misek, kuchyňská minutka, otvírák z masivní oceli, sada dvou šálků na zmrzlinu, sada kořenek, nádobka na olej o ocet, nerezová solnička, mlýnek na sůl a pepř, keramický nůž, kovová dóza na kávu, keramická lžička, silikonová stěrka, plastová lžička s klipem, plastový kráječ na pizzu, servírovací sada, kuchyňská rukavice, kuchyňské nářadí, plastová sklenice, kuchyňská sada ze silikonu.

Stolování, porcelán elegantní sekce s věcmi, které nám usnadňují život jako např. keramický hrnek, keramický šestihranný hrníček, keramický hrnek s lžičkou, keramická čajová konvice, sada na kávu, keramická čajová sada, porcelánová konvice, hrníčky na kapučíno, kávová duo souprava, keramická kávová souprava.

Emo doplňky sekce emotivní dárky obsahuje např. skleněný svícen, svíčka v kovové butylce, vonné tyčinky, aroma souprava, sada CD, relaxační sada.

Relax je sekce, ve které najdete dárkové předměty např. sada ručníků, balzám na rty, sada osušek, froté žínka, koupelnová sada, sada do koupele, kosmetická sada, sprchový set, vana set, relaxační sada, keramická sada, ovocný balzám na rty, mýdlové lístky, balzám na rty, kapesní zrcátko, kovová masážní pomůcka, čedičové masážní kameny, manikúra, kožená manikúra, koženková manikúra, kosmetická taštička, toaletní taška, PVC taška.

Zdraví tato sekce s reklamními předměty se orientuje na potřeby farmaceutických firem a nabízíme zde např. cestovní budík, digitální teploměr, vlhčené kapesníky, obvazy, antibakteriální dezinfekční gel, lékárnička, digitální teploměr, masážní strojek, souprava první pomoci, kartáček na zuby voděodolné hodinky, antistresová figurka, kuličkové pero se svítilnou, klip na poznámky, doktor antistres, antistresová figurka zdravotní sestra, chladící gelové brýle, spray na čištění rukou, krabička na léky, gel na ruce, plátky mýdla, papírové ubrousky, hliníkové pouzdro na léky, lékárnička, fitness sada, digitální švihadlo, elastický fitness popruh, elastický fitness popruh, sportovní ručník, digitální tlakoměr, krokoměr, blikající světlo, zadní světlo na kolo, cyklistická sada, sada nářadí na kolo, super lehký batoh, plastová svítilna, přední světlo na kolo.

Outdoor a volný čas je sekce podléhající módním trendům, což představuje např. batoh se zásobníkem na vodu, fleecová přikrývka, sada nářadí, dynamo svítilna, kovový kompas, plastový dalekohled, otvírák na láhve, plastový cestovní pohárek, peněženka na karty, sada na přežití, kompas, antibakteriální gel, termoska nerez s karabinou, láhev na pití z nerezové oceli, plastová láhev, hliníková láhev, polyesterové pouzdro, butylka, hřejivý polštářek, plastové příbory, kapesní nůž, multifunkční nářadí, multifunkční kleště, turistická souprava, držák na mobil, multifunkční šňůrka na krk, pouzdro na ruku, svítilna Matláte, hliníková skládací hůlka, teleskopické hole, zapalovač ZIPPO, pouzdro na zapalovač ZIPPO, teleskopická hůl, taška přes rameno, pouzdro se šňůrkou, termotaška, vak z polyesteru, fleecová deka, cestovní taška, cestovní nafukovací polštář, nafukovací polštářek, spací brýle, cestovní adaptér, zavazadlová váha, létací talíř, plastové mini lehátko, plážový míč, antistresový míč, plážová taška, létající talíř, plážová podložka, plastový vodě odolný obal, osvěžující sprej na obličej, obal na brýle, plážové hrací karty.

Golf je sekce pro náročné a nabízíme v ní např. golfové vypichovátko, golfové míčky, golfová souprava, golfový ručník, golfová čepice, golfový deštník, golfová cvičná jamka.

Hobby obsahuje velice oblíbený sortiment reklamních dárků a my zde nabízíme např. led svítilna, kovová svítilna, hliníková LED svítilna, plastový nůž, hliníková mini LED svítilna, hliníková minisvítilna, kapesní nůž, multi nářadí, svítilna s diodami, sada nářadí, plastová LED svítilna, nerezové kleště, plastový šroubovák, magnetický náramek, plastová miska, multifunkční nářadí, set nářadí, elektrický šroubovák, škrabka na sklo, prořezávací nůž, odlamovací nůž, dřevěná tužka, prořezávací nůž, tesařská tužka, plastový metr, multifunkční nářadí, metr s karabinou, svinovací metr, svinovací metr s klipem, bezpečnostní vesta, reflexní pásek, reflexní šnůrka, reflexní klíčenka, reflexní obal na zavazadlo, bezpečnostní vesta, reflexní klíčenka, zvuková signalizace, blikací světlo, reflexní přívěšek, taška s reflexními pásky.

Nože a hodinky značkové nože LINDER SOLINGER a VICTORINOX jsou přehlídkou kvality a krásy v reklamních dárcích. Ucelená nabídka obsahuje např. LINDER SOLINGER zavírací nůž, LINDER SOLINGER vystřelovací nůž, LINDER SOLINGER myslivecký nůž, LINDER SOLINGER houbařský nůž, LINDER SOLINGER rybářský nůž, LINDER SOLINGER zavírací nůž s pojistkou, LINDER SOLINGER číšnický nůž, LINDER SOLINGER multifunkční nůž, etue na nože. VICTORINOX kapesní nůž, VICTORINOX nožík na klíče, VICTORINOX zavírací nůž, VICTORINOX kožené pouzdro na nůž. VICTORINOX pánské hodinky, VICTORINOX dámské hodinky, VICTORINOX luxusní hodinky, VICTORINOX švýcarské hodinky.

Dětský program zde jsme zařadili produkty značky HELLO KITTY a různé další hravé reklamní dárky např. tužka s gumou, bloček, dřevěný rámeček, záložka do knihy, přívěšek na klíče, dětský zápisník, zvýrazňovač, pastelky, omalovánky, voskovky, sada pastelek, bublifuk, pravítko, ořezávátko, píšťalka, jojo, švihadlo, plastová píšťalka, nafukovací míč, pokladnička.

Nafukovací balónky reklamní balónky jsou neodmyslitelnou součástí 3D reklamy. Tak jako například magnetické etikety.

Kůže a opasky sekce s luxusním koženým zbožím z pravé kůže je vhodným reklamním dárkem. Nabízíme např. pánský set z pravé kůže, pánská peněženka z pravé kůže, kožená peněženka, dámská kožená peněženka, diář z pravé kůže, pouzdro na brýle z pravé kůže, kožená klíčenka, kožená manikúra, kožený opasek, kožené etue, kožená diplomatka, kožená spisovka, kožené pouzdro na cigarety, kožený vizitkář, kožená dolarovka. Velmi žádané jsou i produkty z umělé kůže jako např. diář z umělé kůže, spisovka z umělé kůže, spisovka z koženky, spisovka A4, spisovka se zipem, spisovka A5, kožená konferenční složka, konferenční desky.

Textilní galanterie v této sekci nabízíme reklamní galanterii jak pro ženy tak pro muže. V naší nabídce můžete najít např. polyesterová kravata, kravata z polyesteru, manžetové knoflíčky, hedvábná kravata, kravata 100 % hedvábí, kravata z pravého hedvábí, kravata z ušlechtilého polyesteru, kravatová spona, kravatová spona z ušlechtilé oceli, manžetové knoflíčky z nerezové oceli, dárková krabička a kravatu, polyesterový šátek, dámský šátek, hedvábný šátek, šátek z pravého hedvábí, šátek z polyesteru, šátek ze 100 % hedvábí, šál, šátek z viscosy, dámská šála z bavlny, bavlněná šála, věšák na kravaty, držák na tašku, kosmetické zrcátko, klíčenka z nerezové oceli, kravatové knoflíčky, hedvábný šátek, dámský šátek z pravého hedvábí, šátek ze 100 % hedvábí.

Přívěšky patří k velmi oblíbeným reklamním předmětům snad pro každou firmu. Velký výběr reklamních přívěšků nabízíme i my v našem nabídkovém katalogu a to např. přívěšek na klíče z umělé kůže, kožená klíčenka, klíčenka ze zinkové slitiny, klíčenka ve tvaru klíče, hliníková klíčenka, rotující klíčenka, hliníkový přívěšek, polyesterová klíčenka, kovová klíčenka, kovový přívěšek, přívěšek na klíče s metrem, plastová klíčenka, přívěšek otvírák na láhve, hliníková svítilna, hliníková LED baterka, plastová LED baterka, antistresový přívěšek, hliníkový kroužek. Dále nabízíme i zakázkově odlévané znaky a žetony.

Deštníky jsou stabilně poptávané reklamní předměty např. automatický holový deštník, golfový deštník, holový deštník, skládací deštník, automatický deštník, automatický skládací deštník, deštník s dřevěnou rukojetí, manuální panelový mini deštník, manuální deštník.

Tašky a batohy v této sekci nabízíme značkové tašky DICOTA. Z tohoto sortimentu nabízíme např. taška na notebook DICOTA, batoh na notebook DICOTA, taška přes rameno DICOTA. Z ostatní nabídky např. aluminiový kufr, cestovní kufr, batoh na kolečkách, pouzdro na notebook, taška na iPad, obal na iPad, sportovní taška, kufřík na kolečkách, taška z umělé kůže, taška na dokumenty, polyesterová taška na laptop, pouzdro na laptop, taška na dokumenty, aktovka na dokumenty, sportovní taška, cestovní taška, turistický batoh, vodě odolný obal, městský obal, brašna na počítač, ruksak, ekologická taška, nákupní taška, ekologická laminovaná PP taška, cestovní taška, plážová taška, ledvinka.

Čepice nabízíme čepice a kšiltovky různých značek např. RESULT. Baseballová čepice, klobouk, teplá čepice, zimní čepice, šála, zimní rukavice, oboustranná čepice, zateplená čepice, rukavice.

Textil klasicky nabízíme např. triko, pánské tričko, dámské tričko, polokošile, polo, mikina, bavlněná mikina, mikina s kapucí, svetr, vesta, košile, košile Oxford, fleecová vesta, bunda, fleeecová bunda, fleecová mikina, vesta softshell, bunda softshell, větrovka, dámské polo, polo V, mikina dámská, dámská halenka, popelínová košile.

© 2014 - 2015 design: Libor Konečný - Daxar Promotion s.r.o